Algemene voorwaarden BK Kozijnen B.V.

Algemene Voorwaarden BK Kozijnen B.V.

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door BK Kozijnen B.V., gevestigd te Emmen, hierna te noemen BK Kozijnen.

1.2    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van BK Kozijnen.
1.3    Bijzondere van de voorwaarden van BK Kozijnen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aangenomen werk

2.1       Alle offertes ten aanzin van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2.2       Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepaling van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

Artikel 3  Aanbiedingen.
3.1    Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2    Mondelinge aanbiedingen door BK Kozijnen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.3    Gegevens in drukwerken verstrekt door BK Kozijnen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden BK Kozijnen niet.

Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van BK Kozijnen binden de laatste niet, voor zover ze door BK Kozijnen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst.
5.1     De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor BK Kozijnen door zijn schriftelijke bevestiging.
5.2    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door BK Kozijnen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor BK Kozijnen niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.1    BK Kozijnen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BK Kozijnen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.3    Algemene voorwaarden worden slechts door BK Kozijnen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7  Intellectuele eigendomsrechten.
7.1    Op alle door BK Kozijnen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met BK Kozijnen zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
7.2    De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven BK Kozijnen zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7.3    Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd BK Kozijnen zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8  Leveringstermijnen.
8.1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever BK Kozijnen schriftelijk in gebreke te stellen.

8.2       De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor BK Kozijnen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.3    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9  Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 10  Prijzen.
10.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
10.2    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse  als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
10.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11  Aanbetaling.
BK Kozijnen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van BK Kozijnen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 12  Annuleren.
12.1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door BK Kozijnen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens BK Kozijnen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan BK Kozijnen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht BK Kozijnen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
12.2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt BK Kozijnen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door BK Kozijnen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14  Aansprakelijkheid.
14.1    BK Kozijnen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.    Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.    Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e.    Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f.    Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g.    Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
14.2    BK Kozijnen is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van BK Kozijnen of van hen, die door BK Kozijnen te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
14.3    BK Kozijnen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
14.4    Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van BK Kozijnen.

Artikel 15  Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek  resp. importeurs  of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 Artikel 16  Materialen.
16.1    Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
16.2    Goederen die BK Kozijnen tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
16.3    Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door BK Kozijnen doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17  Verplichtingen van de opdrachtgever.
17.1    De opdrachtgever zorgt ervoor dat BK Kozijnen tijdig kan beschikken;
a.    Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van BK Kozijnen.
b.    Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c.    Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d.    Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
17.2    De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
17.3    Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
17.4    Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor BK Kozijnen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18  Reclame.
18. 1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, BK Kozijnen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

18.2    BK Kozijnen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 18.3    Indien de reclame naar het oordeel van BK Kozijnen juist is, zal BK Kozijnen hetzij de geleverde goederen gratis vervangen ( of repareren) na terugzending daarvan in de originele toestand.

18.4     Reclame aan het materiaal of veroorzaakte schade door BK Kozijnen tijdens de montage is te reclameren mits de toleranties in acht worden genomen. BK Kozijnen zal dan beoordelen of de reclame juist is. Indien de reclame niet waarneembaar is op een afstand groter of gelijk is dan 3 meter van de schadeplaats dan is de schade tolereerbaar en wordt reclame afgewezen.

Artikel 19  Meer  en minderwerk.
19.1    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
19.2    Meer  en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
19.3    Door BK Kozijnen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 20  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt BK Kozijnen om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door BK Kozijnen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 21  Wijziging van de opdracht.
21.1    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
21.2    Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BK Kozijnen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
21.3    Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door BK Kozijnen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 22  Overmacht.
22.1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BK Kozijnen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van BK Kozijnen, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BK Kozijnen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BK Kozijnen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
22.2    BK Kozijnen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23  Eigendomsvoorbehoud.
23.1    Zolang BK Kozijnen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van BK Kozijnen.
23.2     BK Kozijnen  heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
23.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24  Oplevering.
24.1    Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop BK Kozijnen dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
24.2    Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke BK Kozijnen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.
25.1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BK Kozijnen ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25.2         Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. BK Kozijnen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25.3         BK Kozijnen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door BK Kozijnen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van BK Kozijnen op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26  Betaling.
26.1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 7 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26.2 Indien betaling in termijnen is overeenkomen dient deze telkens plaats te vinden 7 dagen na de dag waarom BK Kozijnen de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen.

26.3    BK Kozijnen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26.4    BK Kozijnen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26.5    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat BK Kozijnen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27  Toepasselijk recht.
Op alle door BK Kozijnen gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van BK Kozijnen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.